ОмскАвтоСклад

Шебелинська сільська рада Балаклійського району

Регламент

ШЕБЕЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

СІЛЬСЬКОЇ

 

РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент сільської ради

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності сільської Ради.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради.

Стаття 4. Планування роботи Ради.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та постійних комісії.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради.

 

            Розділ  2. Організація роботи ради

    Глава 1. Підготовка пленарних засідань.

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії.

Стаття 13. Форми роботи Ради.

Стаття 14. Розпорядок роботи

Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради.

     Глава 2. Проведення пленарного засідання ради.

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання .

Стаття 20. Реєстрація депутатів Ради На пленарному засіданні Ради.

Стаття 21. Головуючий та його повноваження на засіданні Ради.

Стаття 22. Секретар  пленарного засідання.

Стаття 24. Порядокрозгляду питань порядку денного сесії.

Стаття 25. Порядок надання слова.

Стаття 27. Право депутата на виступ.

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання.

Стаття 29. Закінчення обговорення питання.

       Глава 3.Порядок прийняття рішень.

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування.

Стаття 32. Вимоги до  процедури голосування.

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення ради.

Стаття 34. Рішення ради з процедурних питань.

Стаття 35. Протокол сесії

 Стаття 36. ВІдкритє голосування. Відкрите поіменне голосування.

         Глава 4. Набрання чинності рішеннями Ради Внесення змін та доповнень , Скасування рішень Ради.

Стаття 44. Набрання чинності рішеннями Ради.

Стаття  45 Внесення змін до рішень Ради

Стаття 46. Скасування рішень Ради.

 

    Глава 5. Питання дисципліни та етики.

Стаття 47. Дисципліна та єтика на сесіях районної Ради.

 

Розділ 3. Посадові особи та органи влади.

     Глава  1. Сільський голова, секретар ради.

 

Стаття  48. Правові засади статуту і діяльністі сільського голви, секретаря Ради.

Стаття 49. Сільський голова.

Стаття 50. Дострокове припинення повноважень сільського голови.

Стаття 51. Секретар Ради.

Стаття 52. Виконавчий комітет Ради .

Стаття 53. Повноваження виконавчого комітету Ради.

Стаття 54. Організація роботи виконавчого комітету Ради.

Стаття 57. Загальна та виключна компетенція Ради.

 

  Глава2. Постйні комісії Ради.

 

Стаття 55. Загальні умови створення постійних комісії Ради.

Стаття  56. Склад постійних комісій Ради.

Стаття 57. Порядок обрання складу постійних комісій Ради

 

    Глава 4. Тимчасові контрольні комісії Ради.

Стаття 59. Правовий статус тимчасових контрольних  комісії Ради

 

                   Розділ  4. Депутати Ради , форми реалізації повноважень депутатів

   Глава 1. Депутати ради

Стаття 62. Правові засади діяльності депутатів Ради .

Стаття 64. Форми роботи депутата Ради.

Глава  2. Форми  реалізації депутатських повноважень

Стаття 70 .Поняття депутатського запиту , звернення.

Стаття 71. Порядок надання та розгляд депутатського запиту.

Стаття 72. Відповідь на депутатський запит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Затвердженно              

            Рішенням _ІІ ради

_від «_24_» _11.  2015року

№ _13__          

(ІІ сесія УІІ скликання )

 

Регламент

    Шебелинської  сільської  ради   УІІ  скликання

Розділ 1.  Загальні   положення

Стаття  1. Правові засади діяльності сільської ради

  1.1.  Сільська рада  є органом місцевого самоврядування ,що представляє  сільську  територіальну громаду  та здійснює від ії імені та  в ії інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування , визначені Конституцією України ,Законом України « Про місцеве самоврядування в України »та іншими законами  України .

  1.2. Порядок діяльності  Ради ,  ії органів   ,  депутатів , посадових осіб визначається Констітуцією України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  « Про статус  депутатів  місцевих рад » ,  « Про службу в органах місцевого самоврядування»,  « Про засади  державної  регуляторної  політики у сфері  господарської діяльності»,  « Про запобігання корупції »,  « Про інформацію»,   «Про доступ  до  публічної  інформації» , « Про захист персональних  даних », іншими законодавчими  актами та цим  Регламентом.

  1.3.Регламент  сільської Ради визначає порядок проведення першої сесії    Ради , порядок  обрання  сільського голови , секретаря  сільської ради , скликання чергової та позачергової сесії Ради , призначення пленарних засідань  Ради , підготовки  і розгляду  питань на пленарних засіданнях,прийняття рішень Ради про затвердження  порядку денного сесії та з процедурних питань , а також  порядок роботи сесії  Ради .

  1.4. Регламент затвержуєтся не пізніше як на другій сесії  Ради ,  рішенням  Ради , прийнятим більшістью  голосів  депутатів  від загального складу Ради . У такому ж порядку приймається  рішення про внесення змін і доповнень до  Регламенту .

  1.5. До прийняття Регламенту  Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні .

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів,  внаслідок чого виникне неузгодженість  окремих положень  Регламенту з чинним законодавством , на черговій сесії  повинні  бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту .

  1.7. У разі  наявності   розбіжностей норм  Регламенту з нормами чинного законодавства  України , діють норми чинного законодавства України .

 

Стаття  2.   Основні принципи діяльності  Ради

  2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

  1) народовладдя;

  2) законності;

  3) гласності;

 4) колегіальністі;

5) поєднання  місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально- фінансової самостійності в межах повноважень , визначених законодавством;

8) державної підтримки та діяльності місцевого самоврядування ;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та ії посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3.    Відкритість   та гласність  роботи  Ради

   3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків , передбачених законодавством . Порядок доступу до засідань  визначається Радою відповідно до закону та цього  Регламенту .

   3.2. відкритість та гласність роботи Ради , ії президії , постійних комісії може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради , публікації ії рішень в газеті  «Вісті Балакейщіни» та на офіційному сайті Шебелтнської Ради та у іншії визначений Радою спосіб.

   3.3. Представники  засобів масової інформації можуть бути акредитовані  на певний  строк або на весь час скликання  Ради при ії виконавчому апараті . Відмова в акредитації повинна бути вмонтованою . Порядок акредитації представників  засобів масової інформації  затвержується розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 4.   Планування  роботи  Ради

   4.1.Діяльність Ради  здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради , затверженного на пленарному засіданні.

   4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та ії органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях , заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за іх виконання.

   4.3.Проєкт плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісії , депутатів, районої державної адміністрації.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Стаття  5.  Порядок розгляду запитів на інформацію

   5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та ії органів надати публічну інформацію , що знаходиться у іх володінні . Запит на інформацію може бути індівідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою, факсом , телефоном,електронною поштою).

   5.2.Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі , якшо запит на інформацію стосується інформації , необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів іпредметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання заниту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі , якшо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження . В разі особа , що подала запит , має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5  У ради може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та д рук для випадків ,коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок . Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм , встановлених Кабінетом Міністрів Украіни.

 

Стаття  6.   Присутність  на пленарних засіданнях Ради

6.1.  На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради  ( або за запрошенням голови ) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування , об’єднань громадян, трудових колективів . Для них у залі засідань відводяться  спеціальні місця.

6.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні  Ради за запрошенням . Цим особам за рішенням  Ради може бути надане право виступити на пленарноу засіданні  Раді.

6.3.Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою . Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: с.Шебелинка,8. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 6.1. – 6.3. цієї статті.

  У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

 

7.1.  раі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загально складу Ради, проводяться закриті пленарні засідня для згляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням ради – балаклійський прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному випадку рішенням Ради.

 

 

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та постійних комісій

 

8.1.Р ада відповідно до встаовлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

 

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

9.3.Рішенням ради,як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

9.4. Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, передаються до відповідних (профільни) постійних комісій Ради.

9.5. Постійна комісія Радина своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради

 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ   РАДИ

                           Глава1. Підготовка пленарних   засідань

Стаття 11. Порядок  скликання першої сесії  Ради

  11.1. Перша сесія новообраної  сільської , селищної , міської ради скликається  відповідною територіальної виборчою комісією не пізніш як  через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількостї, яка забезпечує повноважність складу  ради . Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної  територіальної виборчої комісії , який інформує раду  про підсумки виборів депутатів , а також про підсумки виборів сільської голови . З моменту визнання  повноважень депутатів ради  нового скликання та новообраного сільського голови ,головує на пленарних  засіданнях ради першої сесії   новообраний голова.

  11.2.У разі  якшо на час проведення першої сесії сільськії голова не обранний , про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії , рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох- п’яти осіб . Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради . З  часу обрання секретаря ради він головує  на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

  12.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання :

  12.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови і визнання іх повноважень ;

  12.1.2. про обрання сільського голови ;

  12.1.3. про обрання секретаря Ради ;

  12.1.4. про обрання заступників  сільського голови .

  12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради .

 

Стаття   13.   Форми роботи  Ради

 

   13.1.  Рада проводить свою роботу сессіїно . Сесія  Ради  складається  з пленарних засідань Ради  , а також засідань постійних комісії  Ради.  Постійна комісія або робоча група   Ради може проводити своє  засідання у перервах пленарного засідання  Ради у тих випадках , коли питання визнано невідкладним , чи за дорученням Ради , якшо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень , проведенням виборів , призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

Стаття    14 . Розпорядок роботи

 

   14.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

   14.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 14.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

   У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

    Однаразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

   14.3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

    14.4.  У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Герб України

Стаття  15. Порядок скликання сесії Ради

     15.1. Сільська  Рада проводить свою роботу сесійно . Сесія складається з пленарних засідань Ради , а також засідань постійних комісій Ради .

    15.2. Сесії Ради , окрім першої , скликаються сільським головою.

    15.3. Сесія Ради скликається в міру необхідності , але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності- не рідше ніж один раз на місяць.

    15.4. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

    15.5. У ціх випадках сесія Ради скликається;

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки , передбачені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбаченних ч. 7 ст. 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні .»

    15.6. Сесія Ради повинна бути також скликанна за пропозицією не менш як однією третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

   15.7.  У разі якшо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу  суб’єктів, зазначенних у п. 15.6. Регламенту, або у разі якшо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради , які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

   15.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії , а у виняткових випадках- не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання , місця проведення та питань , які передбачається внести на розгляд Ради.

    15.9. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках , передбаченних п.  15 .4 Регламенту,- секретар Ради , а у випадку, передбаченому п. 15.7 Регламенту,- за дорученням групи депутатів , з ініціативи якої скликана сесія , один з депутатив , що входить до ії складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

   15.10.  Сесія ради є повноважною ,якшо в ії пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

комісіями, депутатами , виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради , загальними зборами громадян. Пропозиції шодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   15.12.Протоколи сесії Ради, прийняті  нею  рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченному  п.15.7 Регламенту,- депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на ії засіданні.

   15.13.Інформація про скликання сесії Ради публікується в газеті «Вісті балаклійшени »,  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою http: _Шебелиньська сільська рада.

 

Глава 2.  Проведення пленарного засідання ради.

Стаття19. Вікриття та ведення пленарного засідання

19.1. Пленарні засідання  Ради відкриває , веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому пртсутьні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

19.2.  На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючего на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради ( відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пунк19.1.  цієї статті.

Стаття 20.  Реєстрація депутатів Ради  на пленарному засіданні Ради.

20.1 На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

20.3. Якшо за даними реєстрації відкриття пленарногозасідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністью необхідної кількості депутатів Ради , головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву , або встановлює інший день проведення пленарного засіданняРади  зобов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

Стаття  21. Повноваження головуючего на пленарному засиданні Ради

21.1.  Головуючий на пленарному засіданні Ради:

21.1.1.відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, повідомляє про осіб які запрошені для участі у ії роботі

21.1.3.організовує розгляд питань

21.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для вистуту

21.1.5.надає слово для доповіді , виступу , оголошує наступного промовця

21.1.7.ставіить питання на голосування, оголошує його результати

21.1.8.забеспечує дотримання цьогоРегламенту всіма присутнімі на пленарному засіданні Ради

21.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради( якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції , пропозиції головуючого ставляться на голосування першими)

21.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради

21.1.11. має право виправляти фактичні помилки , допушені у виступах на пленарному засіданні Ради

21.1.12.до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради ( в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило , не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування)

21.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

21.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та іх виступів , за винятків, передбаченних Регламентом.

 

 

Стаття 22. Секретар пленарного засідання.

 

22.1.За пропозіцією головуючего  або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради  більшістью голосів депутатів Ради обирається секретар пленарного засідання .

22.2.Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії , веде реєсрацію листів , скарг , заяв, що надійшли на адресу сессії , атакож здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і приняття рішень Ради.

 

 

 

Стаття24.Порядок розгляду питань порядку денного сесії.

24.1.Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання  порядку денного сесії  Ради. Головуючий повідомляє про назву , кількість варіантів редакції рішеня, яке підлягає розгляду , та про порядок розгляду питання.

24.2. Голлвуючий на пленапному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох повя’язаних  між собою питань порядку денного.Рішення проб’єднання обговорення прймається у порядку, визначеному для  розгляду процедурних питань.

Стаття 25 Порядок надання слова.

25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисциплини.

25.6. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.За усним зверненням депутата Ради, перед тим як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позіції:

25.6.1. змотивів голосування;

25.6.2. для оголошення процедурного питання;

25.6.3. для репліки;

25.6.4. для застережень.

 

Стаття 27.Право депутата на виступ.

27.1. Нихто з писутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу лоловуючего.

27.3.Депутат Ради у будь-який момент може відмовитись від запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йомуслова вважається, що він відмовився від слова.

 

Стяття 28. Порядок розгляду та обговорення питання.

28.1. За пропозицією головуючего визначається загальниц час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

28.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради , як правило , включають

28.2.1.доповідь , запитання доповідачу і відповіді на них

28.2.2. співдоповіді ( за необхідністью), запитання співдоповідачам і відповіді на них

28.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обгрунтуванням окремої думки, якшо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови , що окрема думка не булла поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії

28.2.4. внесення , обговорення питаня рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень , якшо такі є

28.2.7. виступи депутатів Ради

28.2.8. оголошення головуючим на засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих , що виступили і записалися на виступ

28.2.9. внесення депутатами Ради пропозицій . які не були виголошенні в ході обговорення (крім тих , що вносяться у спеціально встановленному порядку)

28.2.10. заключне слово співдоповідачів і доповідача

28.2.11. уточнення і оголошення головуючім на засіданні ради пропозіції , які надійшли щодо обговоренного питання і будуть ставитися на голосування

28.2.15.виступи депутатів Ради з мотивів голосування

28.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендації постійної комісії Ради. До складу якої він входить, викладенна письмово , доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями ростійної комісії Ради, яких вона стосується..

 

Стаття 29. Закінчення обговорення питання.

 

29.1.Тексти виступів депутатів Ради , які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення , на прохання депутатів повинні бути включенні до стенограмм засідання , якшо вони подаються секретарю сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання.

29.2. Якшо список бажаючих виступити вичерпано . або ніхто не подав заяву про надання слова , а також у разі закінчення визначенного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

Глава 3. Порядок прийняття рішень..

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування.

30.1.Розгляд  одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на засіданні Ради оголошує про перехіддо голосування.

30.2. ГОловуючий на засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування , якшо з привиду процедури голосування є спеціальні вимоги або якшо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни  виду голосування.

 

Стаття 32.  Вимоги до процедури голосування .

32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування , і, якщо немає заперечень , відразу ставить його на голосування.

32.2.У разі , коли щодо проєкту рішення або щодо питання , яке вноситься на розгляд Ради, проводилася екпертиза , громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання , головуючий оголошує  текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо,і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

32.3. Голосування здіййснюється депутатами Ради особисто в залі засіднь Ради.

32.4. Депутат , голова ради бере участь у розгляді , підготовці та пийняття рішень відповідною радою за умови самостійного публичного оголошення про це під час звсідання ради, на якому розглядається видповидне питання.

32.7. Після оголошення головуючим про початок голосування ніхто не може його переривати.

32.8. Після закінчення голосування головуючий на засіданні Ради оголошує його повні результати і принятє рішення.

 

Стаття 33.  Загальні вимоги до рішення ради.

33.1. рішення Ради з будь-якого питання приймається на засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на засіданні Ради допускається лише у випадках , передбачених Регламентом , або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради протии прийняття рішення без обговорення.

33.2. Рішення Ради ( крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшисть депутатів від загального складу Ради. Питання , для прийняття яких необхідна інша кількість голосів , визначаються законодавством та цим Регламентом.

33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку , вважаються відхиленими, що фіксуються у протоколі пленарного засідання Ради.

33.4. За пропозиціею депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

 

Стаття 34.  Рішення Ради з процедурних питань.

34.1.Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшісттю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на засіданні Ради.

34.2. Процедурними вважаються питання , що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

34.3. Процедурні питання не потребують обговорення . Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 

Стаття  35. Протокол сесії.

35.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Велення та оформлення протпколу здійснює секрктар Ради.

35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема  (але не  виключно)

35.2.1. відомості про дату, час і місце проведення засідання Ради

35.2.2. Кількість депутатів Ради, зареєстрованихна засіданні Ради

35.2.3.питання порядку денного засідання Ради та ті з них , які винесенні на голосування

35.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючего на засіданні Ради і виступаючих

35.3. Протоколи сесій та прийняття нею рішеня підписуються особисто головою Шебелинської Ради а у разі його відсутності- секретарем Ради А у випадку , передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на ії засіданні.

35.4. Протоколи сесії  Ради є відкритими та оприлюдюються і надаються на запит відповідно до Закону Укркіїни  « Про доступ до публичної інформації»  з урахуванням особливостей, визначених цім Регламентом , а саме оприлюднюються в день голосування , і зберігаються протягом необхідного строку.Результати поіменного голосування  є невід’емною частиною протоколу сесії ради.

35.5  Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням  , окрім випадків , для яких чиним законодавством передбачається таємне голосування (питання обрання на посади в раді , висловлення недовіри сільському голові ).Результати поіменного голосування  оформляються на окремому аркуші , підписуються секретарем ради , або секретарем сесії і додаються до протоколу сесії.

 

Стаття 36. Відкрите голосування .

 

36.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях  Ради проводиться відкрите поіменне голосування. Поїменне голосування передбачає собою таку процедуру : секретар ради , або секретар сесії оголошує прізвище кожного депутата зареєстрованого  на сесії , депутат забов’язаний в свою чергу , чітко  називати : він «За», «Проти», «УТРИМАВСЯ» щодо прийняття рішення .Секретар ради  або секретар сесії  проводить підрахунок голосів і повідомляє про результати голосування , який зноситься до протоколу пленарного засідання .

 

 

Глава  4. Набрання  чинності  рішеннями Ради. Внесення  змін  та доповнень, скасування  рішень  Ради.

Стаття 44.  Набрання чинності  рішеннями  Ради.

44.1 Рішення  Ради нормативно- правового характеру набирають чинності з дня іх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не становленно пізніший строк введення цих актів у дію.

44.2.Рішення  Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

44.3.Рішення  Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газеті «Вісті Балаклейщини».

 

Стаття 45. Внесення змін до рішень Ради.

  45.1.За мотивованим поданням голови Ради, ростійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону Украіни « Про місцеве самоврядування в Украіні», є ініціаторами і розробниками проекту рішення,  Рада може внести зміни( доповнення) до раніше прийнятого рішення  Ради.

  45.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з буть -яких питань, що належать до ії компетенції , крім випадків , передбачених п.  45.3. ст.. 45 Регламенту.

  45.3.  Рада не може вносити зміни  та/або  доповнення до своїх рішень  ненормативного характеру Ю якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини , пов’язані з реалізаціею певних суб’єктивних прав та охоронюванних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують протии їх зміни чи припинення. Таким чином , за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та /або доповненні Радою після їх виконання.

45.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень ло раніше прийнятого рішення Ради приймаються у порядку , передбаченому  для рішення , до якого вносяться відповідні зміни  та/або доповнення.

45.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення , щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття  46. Скасування  рішеньРади.

46.1. За мотивованим поданням голови Ради, ростійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону Украіни « Про місцеве самоврядування в Украіні», є ініціаторами і розробниками проекту рішення,  Рада може скасувати  раніше прийнятого рішення  Ради.

46.2.Рада може скасувати   свої раніше прийняті рішення з буть -яких питань, що належать до ії

компетенції , крім випадків , передбачених п.  46.3. ст.. 46 Регламенту

46.3. Рада не може  скасуватисвої  рішення  ненормативного характеру Ю якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини , пов’язані з реалізаціею певних суб’єктивних прав та охоронюванних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують протии їх зміни чи припинення.

46.5.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймаються у порядку , передбаченому для рішення ,що скасовується.

46.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради  набуває чинності  у порядку , передбаченому для рішення ,що  скасовується.

 

 

Глава  5.  Питання дисциплини та етики.

Стаття  47. Дисциплина та етика на сесіях Ради.

47.1.  На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання , закликати до незаконих і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості  та допускати прояви некоректної поведінки, або виступати не з тих питань .У разі порушення головуючий мае право –позбавити виступу.

47.3.Під час пленарного засідання Ради депутати  Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають  викладанню або сприйнятю виступу ( вигуками, оплесками. Вставанням тощо).

47.4. Якшо депутат своєю поведлінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання ,головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

47.5. Особи , присутні за запрошенням на пленарних засіданнях Ради , засіданнях ростійних комісії чи тимчасових комісії, робочих групп, мусять утримуватися від публичних проявів свого ставлення до того , що відбувається , і не порушувати порядок.

 

 

РОЗДІЛ 3.   ПОСАДОВІ  ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ   

Глава  1. Сільський голова, секретар ради

Стаття  48. Правові засади статуту і діяльності сільського голови, секретаря Ради.

  48.1. Повноваження сільського голови , секретаря Ради,  визначаються Констітуцією України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про статус депутатів місцевих рад», « Про службу в органах місцевого самоврядування  » , « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  « Про запобігання корубції », « Про доступ до публічної інформації » ,іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

   48.2. Сільський голова , секретар Ради  працюють у Раді  на постійній основі , не можуть мати іншого представницького мандата  , суміщати свою службову діяльність з іншою роботою ( виконувати роботу на умовах сумістництва ), у тому числі на громадських засадах ( крім  викладацької , наукової , творчої діяльності, медичної практики , інструкторської та суддівської практики їз спорту у позаробочий час ),займатися  підприємницькою діяльністю (безпосередньо  чи  через  посередників або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організації, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття  49. Сільський   голова.

  49.14. Сільський , селищний . міський голова:

49.14.1 забеспечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Констітуції  та законів  України та законів України. Виконання актів Прези    49.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села . Шебелинка, с. Новотроїцьке.

    49.2.Сільський голова обирається територіальною громадаю на основі загального,рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку , визначенному законом , і здійснює свої повноваження на постіїнії основі .

    49.3. Строк  повноважень сільського голови , обраного на чергових місцевих виборах , визначається Констітуцією України.

   49.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на ії засіданнях.

   49.5. Сільський голова не може бути депутатом будь якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, науковоїі творчої діяльності. Медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

  49.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбаченні законом про статус депутатів рад , якщо не встановлено законом.

49.7.  Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладенні на керівника відповідної  військово-цивільно ї адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цівільні адміністраії» .

  49.8. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальної  виборчої комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

  49.9. Повноваження  сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської Ради , обраної на наступних чергових виборах,  або , якщо  Рада не обрана , з моменту вступу на цю посаду іншої особи , обраної на наступних місцевих виборах , крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та 2 ст.79 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в України» .

  49.10.У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим  припиненням його повноважень або його смерті , а також у разі неможливості здійснення ним  повноважень , повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

  49.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови , обраного на позачергових виборах відповідно до закону , або до дня відкриття першої сесії Ради , обранної на чергових місцевих виборах.

  49.12.повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках , передбаченних ст..79  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» . що має наслідком звільнення його з посади.

   49.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільський голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження ,  звертається  до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів  сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

дента України та відповідних органів виконавчої влади.

  49.14.2. організує в межах, визначених цім Законом , роботу Ради та ії виконавчого комітету;

  49.14.3.підписує рішення Ради та ії виконавчого комітету;

 49.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

49.14.5. вносить на розгляд пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

49.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради ;

49.14.7. здійснює керівництво аппаратом Ради та ії виконавчого комітету;

49.14.8. скликає сесії Ради . вносить пропозиції та формує порядок денний сесії Ради і головує на пленарних засіданнях  Ради;

49.14.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвітку ,  цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та про його виконання. Рішень Ради з інших питань, що належать до іх  виконання;

49.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад. Крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

  49.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

  49.14.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

   49.14.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

  49.14.14. забеспечує виконання рішень  місцевого референдуму, Ради , ії виконавчого комітету;

  49.14.15.є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням , визначенним Радою;

  49.14.16. представляє  територіальну  громаду , Раду та ії виконавчий комітет у відносинах з державними органами,   іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян,  підприємствами , установами та організаціями незалежно від форм власності , громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

  49.14.17. . звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади , а також повноваження Ради та ії органів;

  49.14.18. укладає від імені територіальної громади, Ради та ії виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань , віднесенних до компетенції Ради , подає іх на затвердження Ради;

  49.14.19. веде особистий прийом громадян;

  49.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та іх об’єднань;

  49.14.21. бере участь у здійснені державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб , встановленні Законом України  « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ;

  49.14.22. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

  49.15.Сільський  голова  несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

  49.16. При здійснені наданних повноважень сільський голова є підзвітним , підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадаю , відповідальним –перед Радою , а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади- також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.

49.17. Сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності виконавчими органами Ради .

49.18. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

49.19. На вимогу не менше половини депутатів Ради  сільський голова  зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів  Ради у будь який визначений ними термін.

 

Стаття  50 . Дострокове припинення повноважень  сільського голови

  50.1. Повноваження  сільського голови вважаються достроково припиненими у разі :  50.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

  50.1.2. припинення його громадянства;

  50.1.3. набрання законноі сили обвинувальним вироком щодо нього ;

  50.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення , пов’язане з корупцією , яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністью , що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ;

  50.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

  50.1.6. визнання його судом недієздатним , безвісно відсутнім або оголошення таким , що помер ;

  50.1.7. його смертті.

  50.2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якшо він порушує  Констітуцію або закони України , права і свободи громадян , не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку , передбаченному  Законом  України « Про військово- цивільні адміністрації».

  50.3. Повноваження сільського голови за наявності підстав , передбаченних  ч.2 ст. 79  Закону України « Про місцеве самоврядування в України», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради , прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального закладу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

  50.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однією    десятої частини громадян , що проживають на відповідній тариторії і мають право голосу.

  50.5.Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку , визначеному  Законом України  «про статус депутатів місцевих рад» з особливостями , передбаче       ними  ч.  6-10 ст. 79 Закону України « Про місцеве самоврядування в України», не раніше як через рік  з моменту набуття ним повноважень .

  50.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:

1) 20  осіб для відкликання сільського голови ;

2) 30 осіб для відкликання сілищного голови;

3) 50 осіб  для відкликання  міського голови міст районного знечення;

4) 200 осіб  для відкликання  міського голови міст обласного знечення;

5) 400 осіб  для відкликання  міського голови міст Києва та Севастополя.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання:  

 1)  сільського , селищного голови –не менш  10 осіб; менше 20 осіб ;

2) міського голови міста районного значення –не менше 20 осіб ;

3) міського голови міста обласного значення –не менше 50 осіб

4) міського голови міст Києва та севастополя- не менше 75 осіб.

  50.7. на підтримку пропозиції про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів , що перевищує кількість голосів , поданих за нього на місцевих виборах , за результатами яких він був обраний  сільським головою.

На підтримку пропозиції  про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів , поданих за нього на місцевих виборах , за результатами яких він був обраний сільським головою.

  50.8. Збір підпісів проводиться у разі відкликання:

1) сільського, селищного голови- протягом 10 днів ;

2) міського голови міста районного значення –протягом 20 днів;

3) міського голови міста обласного значення , міст Києва та Севастополя – протягом  30 днів.

  50.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів , кількість зібраних підписів у разі відкликання :

1) )  сільського , селищного голови –протягом 10 днів  їх отримання;

2) міського голови міста районного значення –протягом  20 днів з дня їх отримання  ;

3) міського голови міста обласного значення –протягом  30 днів з дня їх отримання 

4) міського голови міст Києва та севастополя-. протягом  35 днів з дня їх отримання 

  50.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою сільського голови , який був обраний шляхом само висування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від ії складу.

  50.11.  У разі прийняття Радою рішення про відкликання сільського голови  за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського голови , про відкликання  сільського  голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження  сільського голови , не пізніш як на п’тнадцятий день з прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів  сільського голови.

  50.12.  За наявністі рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними , висновкив  відповідного комітету Верховна Рада України може призначити позачергові вибори  сільського голови .Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України , Радою, головою обласної, Київської , Севастопольської міської державної адміністрації.

  50.13. У разі дострокового припинення повноважень  сільського голови  відповідні позачергові місцеві вибори призначаються  Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового  припинення повноважень  сільського голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

  50.14. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а  відповідна особа звільняється з посади :

  50.14.1.з підстав , зазначенних у п. 1, 2, 5, 6 ч 1 ст.79 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,- з дня прийняття Радою рішення , яким береться до відома зазначений факт;

  50.14.2. з підстав , зазначених у п. 3, 3 ч.1  ст.79 Закону України  «Про місцеве самоврядування в України»-з дня , наступного за днем одержання Радою або ії виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Рад

  50.14.3. з підстав , зазначених у ч.2 ст. 79  Закону України  «Про місцеве самоврядування в України»-з дня , прийняття місцевим референдумом або  Радою рішення про  дострокового  припинення повноважень  ;

  50.14.4. у випадку , передбаченому  ч. 5 ст. 79  Закону України  «Про місцеве самоврядування в України», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.50.14.5. у випадку , передбаченому  п. 4 ч. 1 ст.  79  Закону України  «Про місцеве самоврядування в України»-з дня прийнятя Радою вищим  керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокового  припинення повноважень  сільського голови.

 

 

Стаття  51.  Секретар  Ради

 

   51.1.   Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову

діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах , займатися іншою оплачуваною окрім викладацької, наукової і творчої ліяльності, медичної практики , інструкторської та суддівської практики із спорту ) або підприємницькою діяльністю.

  51.2.  Секретар  Ради  обирається з числа іі депутатів на строк  повноважень  Ради за пропозицією сільського голови

  51.3.  Пропозіція щодо кандидатури секретаря  Ради може вносити на розгляд  Ради не менш як половиною депутатів від ії загального складу у разі, якшо :

  51.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах , не завершені вибори сільського голови.

  51.3.2.Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою.

  51.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради  сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

  51.3.4. на наступнії черговії сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень  сільський голова не вніс на розгляд  Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

  51.3.5. посада секретаря стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроковими припиненням його повноважень.

  51.4. У разі  якшо Рада не підтримала кандидатуру , внесену на ії розгляд не менш як половиною депутатів  від ії загального складу, наступну пропозицію шодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

  51.5. Секретар  Ради.

  51.5.1.  У випадку , передбаченому  ч.1  ст.42 79  Закону України  «Про місцеве самоврядування в України», здійснює сільський голова ;

  51.5.2. скликає сесії Ради у випадках , передбачених ч. 6 ст. 46 79  Закону України  «Про місцеве самоврядування в України» , повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання , які передбачається внести на розгляд Ради ;

   51.5.3. веде засідання Ради та підписує ії рішення у випадках , передбачених ч. 6 ст. 46 України  «Про місцеве самоврядування в України»

   51.5.4. організує підготовку сесії Ради, питань, що вносятся на розгляд  Ради , забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації» та інших законів ;

   51.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх , оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційнє оприлюднення рішень Ради , які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

   51.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісії Ради, дає їм доручення , сприяє організації виконання їх рекомендацій;

   51.5.7. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень

   51.5.8. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування

   51.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку

   51.5.41. вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та ії органів.

   51.6. Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

  51.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Стаття  52. Виконавчий комітет Ради

   52.1. виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк ії повноважень .

   52.2.Після закінчення повноважень Ради сільського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

   52.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

   52.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозіцеєю сільського голови, заступника (заступників) сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та іншіх виконавчих органів ради, інших осіб.

   52.6.До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар Ради та староста ( старости).

   52.7. очолює виконавчий комітет Ради сільський голова.

   52.8. Особи , які входять до складу виконавчого комітету , крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виборчих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язанних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідно до місцевого бюджету.

   52.9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності з іншою роботою ( діяльністю), встановлені Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.

   52.10. Виконавчий комітет Ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органом виконавчої влади.

   52.11. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

Стаття  53. Повноваження виконавчого комітету Ради

 

   53.1.Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені  Законом  до виконавчих органів ради України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

   53.2. Виконавчий комітет Ради:

   53.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально- економічного розвітку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з іншіх питань, що вносяться на розгляд Ради

   53.2.2. координує діяльність відділів, управлінь та іншіх виконавчих органів Ради, підприємств , установ та організації що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу іх керівників

   53.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, а також іх посадових осіб.

  53.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між ії виконавчим комітетом . відділами, управліннями, іншими органами Ради та Сільською головою в межах повноважень, наданих  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

 

Стаття 54  .  Організація роботи виконавчого комітету Ради

   54.1.Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

   54.2. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються сільськім головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції –заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

  54.3. Засідання виконавчого комітету Ради є правомічним , якшо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 57.  Загальна та виключна компетенція Ради

    57.1.Рада правомочна розглядати і вирішувати питання , віднесені Конституцією України , законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

  57.2. Включно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання:

  57.2.1.затверження регламенту ради;

  57.2.2. утворення і ліквідації постійних комісії  ради. Затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісії;

  57.2.3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

  57.2.4. обрання на посаду та звільненя з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

  57.2.5. затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та ії виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на іх утримання;

  57.2.6. утворення за поданням сільського, селищного, міського голови  інших виконавчих органів ради;

  57.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статії 32 « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

  57.2.8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх  керівників;

   57.2.9.заслуховування звіту сільського , селищного, міського голови  про діяльність виконавчих органів ради, у тому чіслі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

  57.2.10. прийняття рішення про недовіру сільському , селищному, міському голов; 

   57.2.11. заслуховування звітів постійних комісії, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб,яких вона призначає або затверджує;

  57.2.12. . заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради

  57.2.13.  розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

  57.2.14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

  57.2.15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах ії повноважень;

  57.2.16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голоаи у випадках, передбачених цим Законом;

  57.2.17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

  57.2.18. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського , селищного, міського голови ;

   57.2.19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів  місцевого самоврядування,а також про передачу коштів, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для їх здійснення;

  57.2.20. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціації, форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування про вихід з них ;         

  57.2.21.затверження програм соціально-економіного та культурного розвитку відповідних

адміністративно- територіальних одиницї, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

  57.2.22. затвердження  місцевого бюджету , внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бютжету;

  57.2.23. встановлення місцевих податків відповідно до Податкового кодексу України;

  57.2.24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

  57.2.25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

  57.2.26. прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

  57.2.27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чінного законодавства пільг по місцевих податках  і зборах , а також земельному податку

власності відповідних територіальних громад , розміру частки прибутку, яка підлягає

  57.2.29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, затвердження місцевих програм приватизації , а також переліку комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення  доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів  права комунальної власності, вирешення питань  про придбання в установленному  законом порядку приватизованого майна , про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним , про надання у концесію об’єктів права комунальної власності , про створеня , ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади ;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

  57.2.30. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном , яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади , визначення меж цих повноважень  та умов їх здійснення;

  57.2.31.створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів  або спільного фінансування ( утримання) комунальних підприємств , установ та організації , визначення повноважень цих органів (служб);

  57.2.32.вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної  власності спільних підприємств , у тому числі з іноземними інвестиціями;

  57.2.33. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад , суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, визначених статтею 4 Закону України  «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень , пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону співробітництва територіальних громад ;

 57.2.34. заслуховування звітів , пов’язаних із здійсненням до Закону України  Про співробітництво територіальних громад» співробітництво територіальних громад, суб’єктом якого є териториалюна громада снла , селища, міста;

  57.2.35. вирішення відповідно до закону питань регулювання замельних відносин;

  57.2.36. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України ;

  57.2.37. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення , а також про скасування такого дозволу ;

  57.2.38. прийняття рішень про  організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого  значення та іншіх територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та іншіх  об’єктів  ,що мають екологічну , історічну , культурну або  наукову цінність , пам’ятками природи історії  або культури , які охороняються законом , прийняття законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами  «сезону тиші» з обмеженям господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

  57.2.39. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села , селища, міста нових об’єктів , у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію ;

  57.2.40.створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинноі правової допомоги , призначення допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення  в установленному законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної допомоги ;

   57.2.41.заслуховування інформації прокурорів та керівникив органів внутрішнів справ про стан законності , боротьби із злочинністью, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

  57.2.42. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку , визначених цим та іншими законами;

  57.2.43.затверження в установленому порядку місцевих містобудівних програм , генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

  57.2.44. затвердження  договорів , укладених сільським , селищним , міським головою від імені ради, з питань , віднесених до ії виключної компетенції ;

  57.2.45.встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою ериторії намеленого пункту , забезпечення в ньому чистоти і порядку , торгівлі на ринках , додержання тиші в громадських місцях , за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

  57.2.46. прийняття у межах , визначених законом , рішень з питань боротьби зі стихійним  лихом, епідеміями, епізоотіями,за порушення яких передбачено  адміністративну відповідальність;

  57.2.47.визначення території, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цівільного населення за участюодавства комунальної аварійно-рятувальної служби

особового складу  Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

  57.2.48. прийняття рішень , пов’язаних із створенням спеціальних вілюних та інших зон , змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозиції з цих питань, надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента Кабінету Міністрів України ;

  57.2.49. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках ,передбачених цим Законом;

  57.2.50. затвердження статусу територіальної громади;

  57.2.51. затвердження відповідно до закону Положення про зміст , опис та порядок використання символіки територіальної громади;

  57.2.52. прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України  « Про засади державної мовної політики»;

  57.2.53. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність , а також щодо придбання об’єктів державної власності;

  57.2.54. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби

  57.2.55. затвердження відповідно до закону Положення про помічника- консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника- консультанта депутата ради

  57.2.56. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства

  57.2.57. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах невної теріїиторії збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами

  57.2.58. затвердження порядку переміщення на штравні  майданчики транспортних засобів , припаркованих  не у спеціально  відведених місцях для паркування транспортних засобів.

 

Глава 4.   Тимчасові контрольні комісії ради.

Стаття 59. Правовий статус тимчасових комісії Ради.

59.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа ії депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

59.4. Про утворення тимчасової  контрольної комісії Радаприймає рішення , де визначає

59.4.1. назву тимчасової комісії

59.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісії створюється

59.4.3. кількість і персональний склад тимчасової комісії , голову комісії ,

59.4.4.термін діяльності тимчасовоі контрольної комісії ( на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи)

59.4.5.термін звіту тимчасовоі контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасовоі контрольної комісії.

59.4.6. за необхідності –заходи щодо кадрового, матеріально- техничного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасовоі контрольної комісії

59.5. Рішення Ради про створення тимчасовоі контрольної комісії, ії назву та завдання, персональний склад комісії та ії голову вважається прийнятим , якшо за це проголосувало не менше однієї третини депутатив ради від загального складу Ради.

 

Розділ  4.  Депутати Ради, форми реалізації повноважень депутатів

Глава 1 Депутати Ради

Стаття 62. Правові засади діяльності депутатів Ради.

62.1. Порядок діяльності депутата Ради , його права, обов’язкі та повноваження регламентуються  Конституцією України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання корупції», «Про доступ до публичної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

62.2.Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального , рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками.

62.3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів  відповідною територіальною комісією в день відкриття першої сесії Ради І закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання , крім передбаченних законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.

62.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

62.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Оади та утворюванних нею органів , несе обов’язкі перед  виборцями , Радою та ії органами, виконує іх доручення.

 

Стаття 64.  Форми роботи депутата Ради.

64.1. Діяльність депутата в Раді включає

64.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради

 64.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, іх робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісії- з правом дорадчого голосу

64.1.4. виконання  доручень Ради та ії органів

64.1.5. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень .

64.1.6.роботу з населенням села

64.2.Депутат Ради забов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях ії органів , до яких його обрано.

 

Глава  2. Форми реалізації депутатських повноважень

Стаття 70. Поняття депутатського запиту , депутатського депутатського запитання та депутатського звернення.

70.1. Депутати ради  відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатське запитання та депутатське звернення .

70.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і ії органів , сільського голови , до голови районної державної адміністрації , його заступників , керівників відділів і управлінь з питань , які віднесенні до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності , які зареєстровані на території району.

70.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії .Відповить на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату  Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради , не обговорюється і рішення за ним не приймаються .

70.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога лепутата Ради з питань , пов’язаних з його діяльністю , до місцевих органів виконавчої влади , органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих та контролюючих органів , підприємств , установ та організацій незалежно від форми власності , розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань , віднесених до їх компетенції.

 

 

Стаття 71. Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

71.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради , як правило , у пісьмовії формі і з питань , які віднесені до відання Ради.

71.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту , кому він адресований та прізвища депутатів , які його підписали .

71.3.Розгляд  депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільної постійноїю комісією.

71.4. У депутатському запиті зазначаються :призвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких  направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог,підпис депутата (депутатів) , дата складання.

71.5.Навимогу депутата(депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

71.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

71.8. Депутатський запит , за необхідністі, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

71.9. Рада може забов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

 

 

Стаття 72. Відповідь на депутатський запит

72.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк надани офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

72.2.Якшо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Ради та депутата Ради, який вніс запит , і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяц з дня одержання депутатського запиту.

72.3. Відповідь на депутатський запит , на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

72.4.Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

 

72.5.За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якшо на цьому наполягає не менше чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

72.6. Посадових осіб , до яких звернуто депутатський запит , завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 

 

 

 

 

 

Секретар

 

Сільської  ради                 підпис                           Боднарчук О.В.